VULL DONAR!

Ajuda humanitària al Camerun

Insolàfrica treballa de forma activa en tasques d'ajuda humanitària en l'àmbit sanitari, aportant material sanitari, medicaments, coneixements, roba i material didàctic a la població de Camerun.

humanitari5.jpeg 48.22 KB

L'ajuda humanitària en l'àmbit hospitalari i sanitari s'obté principalment a partir de socis col·laboradors públics o privats que ens ajuden amb aportacions de material o diners, convenis amb centres universitaris per tal de compartir espais, material o cooperants tant per a l'exercici didàctic com hospitalari i convenis amb hospitals de Catalunya per tal d'aconseguir material o instrumentació sanitària i medicaments.

Aquesta ajuda humanitària en l'àmbit hospitalari i sanitari es fa amb coordinació amb les autoritats sanitàries del Camerun. Aquesta coordinació és indispensable per tal d'optimitzar al màxim els recursos aportats a les zones més necessitades.

Àmbit d’actuació

L'acció de repartiment d'ajuda humanitària es distribueix al llarg de tot el Camerun, principalment en centres de salut, hospitals, escoles i poblacions rurals.

Context social i sanitari

La població del país és de 20 milions d'habitants, amb una densitat de 42 habitants per km2 i amb un índex mitjà de creixement anual de 2,1. La població en situació d'extrema pobresa és de 30,4%. S'estima un salari mínim interprofessional de 28.000 frs cfa. (655 frs cfa =1 €). El PIB és de 2031 dòlars USA per càpita i la taxa d'inflació anual és del 3%, i la despesa destinada a educació és del 5'6 %, la mateixa que es destina a la salut. La població que viu en l'àmbit urbà representa el 59%. La població activa (15-55 anys) és del 50% i la taxa d'alfabetització en adults és del 70'7%.

El sistema de salut del país compta amb 178 zones de salut, amb 162 hospitals de districte, amb 154 instal·lacions funcionals i de salut públiques i 2043 privades, la majoria concentrats en les zones urbanes. Només el 50% de la població té accés als serveis de salut dins del radi de 5 km. La relació del personal mèdic resta 0,63 per cada 1.000 habitants el 2005, davant del 2,3 d'acord amb l'estàndard de l 'OMS. Quant a les infraestructures sanitàries es disposa de: un llit d'hospital per cada 768 malalts, un centre de salut per cada 8.555 habitants i una farmàcia per cada 63.000 habitants. (Dades facilitades pel ministeri de sanitat de Camerun, source: strategie sectorielle de la santé du Camerun).